Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF)

Cégnév: TAO Csikung BT.
Székhely:
2600 Vác Ilona utca 1. fsz. 3
Levelezési cím:
2600 Vác Ilona utca 1. fsz. 3
Adószám: 27303674-1-13
Cégjegyzékszám: 13-06-072631

a továbbiakban: Szolgáltató – által biztosított szolgáltatások igénybe vételére.

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások előfizető – a továbbiakban: Felhasználó – által igénybe vételére és szolgáltatások nyújtására vonatkozik.

Az ÁSZF elfogadása

A Szolgáltató weboldalán (www.taocsikung.hu) – a továbbiakban Weboldal – nyújtott szolgáltatások – a továbbiakban: Szolgáltatások – igénybevételnek feltétele a weboldalon mindenkor elérhető ÁSZF rendelkezéseinek kifejezett és egyértelmű elfogadása. A jelen ÁSZF feltételei határozzák meg a Felek jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozóan.

A Weboldal ingyenesen látogatható, ez esetben a Weboldalra belépő személy a Weboldalra belépéssel nyilatkozik, hogy az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja.

A Weboldalon található fizetést igénylő szolgáltatások használatával a Felhasználó külön és kifejezett nyilatkozatával magára nézve kötelezően elfogadja az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit.

OTP SimplePayelőfizetés, illetve adatok megadása nélkül a Weboldalon csak a videók egy része hozzáférhető.

A Szolgáltatások kizárólag az ÁSZF egészének elfogadásával vehetők igénybe, az ÁSZF részleges elfogadása nem lehetséges.

Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó elfogadja az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket.

A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy jogképesek és cselekvőképes illetve a korlátozottan cselekvőképesek, de a jelen szerződés megkötése tekintetében, szerződéskötésüknek akadálya nincsen. Korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) személy törvényes képviselője engedélyével regisztrálhat.

Jelen ÁSZF rendelkezéseinek a Felhasználó általi megsértése esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje a Felhasználó hozzáférését, vagy a Felhasználót a Szolgáltatásokból kizárja.

Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit – akár azonnali hatállyal – módosítsa, erről azonban az Elfizetőket a weboldalon – utólag – értesíteni köteles.

A módosított ÁSZF-et elfogadottnak kell tekinteni a Felhasználó ezzel ellentétes, kifejezett írásos nyilatkozatának hiányában. A Felhasználó ezen nyilatkozatát a módosításokat követő 14 naptári napon belül megtenni köteles, ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy elfogadta a módosításokat. A módosított ÁSZF-et a Felhasználó a következő bejelentkezéskor magára nézve kötelezőnek fogadja el vagy annak elutasítása esetén a törli saját előfizetői fiókját. Ha a Felhasználó erre tekintettel kéri, a Szolgáltató törli a Felhasználó hozzáférését.

A Szolgáltatások igénybevétele

A Szolgáltatások teljes körében igénybevételéhez létre kell hoznod egy támogatói fiókot az oldalon. Mindenki csak egy felhasználó fiókot hozhat létre, mely során személyes adataidat meg kell adnod. Az előfizetői státuszt igénylő tartalmat ez után aktiváljuk.

Előfizetésre az OTP SimplePay havonta automatikusan megújuló rendszerében van ehetőség.A havi előfizetési díj 8000 Ft, amelyet az OTP SimplePay szolgáltatón keresztül bakkártyával online fizethetsz meg, oly módon, hogy ezen fizetési szolgáltató segítségével bankkártyád adatainak megadásával a Szolgáltatás és az előfizetés olyan módon folyamatos, hogy a fizetési szolgáltató minden hónap első napján levonja az előfizetési díjat az Előfizetőtől, amennyiben a kártyán van fedezet.

A Szolgáltatások lemondása

Ha már nem kívánod igénybe venni a támogatói státuszt igénylő Szolgáltatásokat, akkor azt az adott hónap végéig a támogatói fiókod felületen közölt nyilatkozattal lemondhatod, így a következő hónapban nem kerül levonásra a Díj.

A Szolgáltatási Díjakat egyoldalúan módosíthatjuk az aktuális díjszabás a Weboldalon történő közzététele mellett. A módosított Szolgáltatói Díjakat a Weboldalon közzétesszük, és azok a módosítás közzétételét követő naptól hatályosak.

Főszabályként elektronikus számlát bocsátunk ki a Szolgáltatásokról.

A Szolgáltatások korlátozással vagy részlegesen nem vehetők igénybe és nem szüneteltethetők.

A kártya fedezethiánya vagy letiltása esetén a Szolgáltatás nem vehető igénybe, az Előfizetői Fiókot letiltjuk.

Az általad szolgáltatott adatok helyességéért és valódiságáért Te vagy a felelős, ahogy azért is, hogy nyilvántartásunk mindenkor a helyes és érvényes, naprakész adatokat tartalmazza, továbbá a szolgáltatott adatok nem sértik harmadik személy(ek) jogait és nem ütköznek jogszabályba. Az általad szolgáltatott adatok valódiságáért felelősségünket kifejezetten kizárjuk.

 

A Szolgáltatások

A Szolgáltatás lényege, hogy igénybe veheted a TAO Csikung heti online videós gyakorlási lehetőségeket.

Elérhetők az előző gyakorlás videói is, visszamenőleg 2 hétre.

A feltöltött Szolgáltatások csak a Felhasználó általi egyéni személyes felhasználásra szolgálnak, azok használata csoportos óratartásra, csoportos gyakorlásra nem felhasználhatóak.

A videók letöltése, egyéb anyagok mentése, másolása, továbbítása, többszörözése, további feldolgozása tilos.

A Felek jogai és kötelezettségei

Folyamatosan Szolgáltatásink színvonalas, minőségi és szakszerű nyújtására törekszünk, ennek ellenére a weboldal működése a Felhasználó internetelérés és hardware eszközök minősége függvényében akadozhat, ezért felelősségünket kifejezetten kizárjuk, kivéve, ha bizonyítható, hogy a hibát a Szolgáltató működési körében felmerült ok okozta.

Igyekszünk biztosítani a 24 órás/7 napos rendelkezésre állást, azonban előfordulhat, hogy a hozzáférés vagy szolgáltatás megszakad karbantartási műveletek, új tartalom feltöltése, sürgősségi javítások miatt, amelyet lehetőségeinkhez képest a weboldalon jelzünk. Arra törekszünk, hogy minden ésszerű lépést megtegyünk ezen időtartamok csökkentése érdekében.

Fenntartjuk a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsuk, vagy hozzáférhetőségét megszüntessük.

Amennyiben teljesítésünket vis major akadályozza, úgy a vis major időtartama alatt kizárjuk felelősségünket a teljesítésében való hibáért vagy késedelemért. Vis major alatt különösen az alábbi eseményeket értjük: zendülés, felkelés, forradalom, háborús előkészületek, háborúk, terrorcselekmények, fertőző járvány, árvíz, földrengés, tűzvész, zavargás, sztrájk, valamint a távközlési hálózat hibájából eredő üzemzavarok, amely a Szolgáltatások nyújtását korlátozza, vagy kizárja.

Fizetés

Bankkártyás fizetés biztonságos felületen: Online bankkártyás fizetés a OTP BANK ZRT – OTP Simple fizetési felületén.

A Felhasználó/Vevő tudomásul veszi, hogy a(z) TAO Csikung Bt. (A Szolgáltató székhelye: 2600 Vác Ilona utca 1. fsz. 3) adatkezelő által a(z) taocsikung.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Számlázáshoz szükséges adatok:

Vezetéknév; Keresztnév; Irányítószám; Város; Utca, házszám; Telefonszám; E-mail cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Adatkezelési szabályzat

A weboldalon, az előfizetés során az adatkezelés jogalapja: Az Előfizető hozzájárulása. Az Előfizető a regisztrációjával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen fejezetben meghatározott célból és tartalommal.

A kezelt adatok köre: név; regisztrált e-mail cím; Előfizetői fiókhoz e-mail cím és jelszó

Az adatok törlésének határideje: az Előfizető regisztrációjának törlésével azonnal.

Az info@taocsikung.hu címre küldött levélben írásban kérheted személyes adataid törlését.

A Szolgáltató az adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, előírásainak megfelelően kezeli.

A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol személyes adatokat.

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásának, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli az előfizetők személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. Amennyiben a személyes adat felvételére az Előfizető hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából kezelheti.

Az Előfizetőkről a Szolgáltató ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IPcím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. A Szolgáltató a Szolgáltatások minőségének javítása érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. Cookie helyez el. (a cookie, egy betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a webszerver küld az Előfizető böngészőjének, majd azt a böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookiekat a webszerver hozza létre a böngésző segítségével az Előfizető gépén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A mentés révén, mikor az Előfizető visszatér ugyanarról az eszközről ugyanarra a honlapra, akkor a böngészője kommunikál a webszerverrel, amely felismeri, hogy már nem először jár az adott lapon és ennek megfelelően a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud visszaadni/betölteni. A cookie sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A Szolgáltató a cookieknak köszönhetően tudja meghatározni például, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is fontos, mert a Szolgáltató így a felhasználók igényeihez tudja alakítani a weboldal és komplexebb felhasználói élményt tud nyújtani. A legtöbb böngészőben beállítható, hogy az Előfizető elfogadja-e a cookiekat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a felhasználó kér-e értesítést arról, ha a weboldal cookiet kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor. A Szolgáltató által alkalmazott cookiek: rendszercookiek, harmadik féltől származó cookiek (Google cookiek)

Valamennyi cookieval kapcsolatos adatkezelés alapja az Előfizető hozzájárulása.

A Weboldal látogatásával az Előfizető tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldalon tett látogatások során cookiekat küldjünk számítógépére, amelyek alapján a böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A Weboldal külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

Az Előfizető tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Szolgáltató feltüntetett elérhetőségein.

Az Elfizető kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az Előfizető kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató az Előfizető helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Szolgáltató a törlésről kérelemre értesíti az Előfizetőt.

Az Előfizető tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen kivéve ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja és az előfizeti fiókot törli.

Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató intézkedésével nem ért egyet, az ellen annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Az Előfizető a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. Egyéb jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Budapest 2021. november 17.

TAO Csikung BT.